prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

General Information
w.jpg
First name: 
Krzysztof
Last name: 
Wójtowicz
Work: 
Professor of International and European Law, the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland
Title: 
prof. dr hab.
Major Research Interests: 

European, International and Constitutional Law

Fields of potential MA-thesis supervision or support: 

International law, European integration, modern constitutionalism, Human Rights.

Publications: 
  1. "Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej" (The Oversight Function of the Sejm in Relation to European Integration), Przegląd Sejmowy 3 (86)/2008.
  2. "Odpowiedzialność sądów krajowych za naruszenie prawa wspólnotowego - perspektywa polska" (Responsibility of National Courts for the Breach of Community Law-Polish Pespective" [in:] "Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski" (red. M. Granat), Warszawa 2007, s. 56-69.
  3. "Polskie sądy wobec wykładni prawa zawartej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" (Attitude of the Polish Courts towards Interpretation of Law in Decisions of the European Human Rigths Court and the European Court of Justice) [in:] "Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 447-463.
  4. "Otwarcie Konstytucji na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne" (redakcja) (The Receptivity of the Constitution of the Republic of Poland to International and Supranational Law - editor), Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2006.
  5. "Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm", (The Principle of Proportionality as a Criterion for Assessing the Constitutionality of Legal Norms) [in:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
  6. "Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej" (Protection of Human Rights in the European Union) [in:] "System ochrony praw człowieka", wyd. II, Zakamycze 2005.
  7. "Współpraca sądów krajowych z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości - wybrane zagadnienia ustrojowe" (Cooperation of National Courts with the European Court of Justice - selected problems) [in:] "Polska w Unii Europejskiej" Zakamycze 2005.
  8. "Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP" (Direct Effect of Provisions of Community Law in the Polish Legal Order) [in:] Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 2/2004.
  9. "Pozycja ustawy w polskim porządku konstytucyjnym po akcesji" (Status of the Statute in the Polish Constitutional Order after Accession to EU) [in:] "Parlament Europejski i parlamenty narodowe" Wrocław 2004.
  10. "Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy - podstawy ustroju i porządku prawnego Unii Europejskiej", (Draft Treaty establishing a Constitution for Europe - from the standpoint of Constitutional Law) Przegląd Sejmowy 2 (61)/2004.