dr David Nieto-Rasiński

General Information
First name: 
David
Last name: 
Nieto-Rasiński
Title: 
dr
Major Research Interests: 

Human Rights, Integration, Regionalisation, Globalisation, Global Governance,

Latin American Studies, International Organisations, International Law.

Fields of potential MA-thesis supervision or support

Human Rights, International Law, Integration Processes

Publications: 
  1. Stosunki UE z państwami Ameryki Łacińskiej”,w: “Leksykon Integracji Europejskiej”, pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki, Wydawnictwo Europa, Wrocław, 2003, s. 550 („ Relations between EU and Latin America„ in: The Lexicon of Integration. The European Union”, p. 550)

  2. Współpraca Uni Europejskiej z organizacjami integracyjnymi w Ameryce Łacińskiej”, w: “Leksykon Integracji Europejskiej”, pod redakcją Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki, Wydawnictwo Europa 2003, s. 601. (“Cooperation of the EU with integrational organizations in Latin America” in: The Lexicon of Integration. The European Union”, p. 601)

  3. Andyjska Wspólnota Narodów. Procesy Integracyjne w Ameryce Poludniowej” w: „Wkraczając w XXI wiek. Miedzy Globalizacją a Zróżnicowaniem”, pod redakcją Elżbiety Stadtmüller, współpraca wydawnicza WNS i wydawnictwa Arboretum, Wrocław, 2003, s. 201 („The Andean Community of Nations. Integrational proceses in South America” in: „Globalization in the XXI century: Between unity and variety”, p.201. "International organizations and the challenges of the XXI century”)

  4. Przyczyny i konsekwencje możliwych scenariuszy rozwoju ALCA” w: „Organizacje międzynarodowe wobec wyzwań XXI w.” pod red. Dr Izabeli Wróbel. Wrocław 2005 („ Reasons and consequences of posible scenarios of evolution of the FTAA” in: "International organizations and the challenges of the XXI century”)

  5. O perspektywach pokojowej transformacji ustrojowej na Kubie. Od projektu Varela do Zgromadzenia Ogólnego na rzecz Spółeczeństwa Obywatelskiego, „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 3-4(53-54)/2006, s. 5-25 (The posibility of a pacific transition in Cuba. Since Projecto Varela to General Assembly for Civil Society).

  6. Regionalizm południowoamerykański. Stan Obecny i perspektywy” w: „Regionalizacja w Stosunkach Międzynarodowych. Aspekty Polityczno-Gospodarcze.”s. 289-323, Toruń 2008.(Southamerican regionalism. Current situation and perspectives).